Czym jest wadium w procesie przetargowym

Formuła przetargowa jest powszechnie przyjętym na całym świecie sposobem realizacji zamówień publicznych. Dzięki procedurom przetargowym prawdopodobna jest selekcja najbardziej korzystnych ofert, uwzględniając nie tylko wartość inwestycji, ale i przedmiotową jakość zamówienia. Prawodawstwo krajowe, jak i to pochodzące bezpośrednio od Komisji Europejskiej precyzyjnie określa zasady i tryby realizacji postępowania przetargowego. Formuła ta z racji na konieczność zabezpieczenia elementarnych interesów Zamawiającego, opiera się na zastosowaniu formuły zabezpieczenia finansowego Zleceniodawcy, w sytuacji, gdy z jakichkolwiek powodów nie doszło do zawiązania kontraktu, będącego przedmiotem przetargu. Bardzo mocno rozpowszechnionym zabezpieczeniem jest suma wadium, a dokładnie określona kwota pieniędzy wpłacana przez Oferenta przed przystąpieniem do procedury przetargowej.

Dlaczego formuła wadium jest konieczna?

1.Pozwala zabezpieczyć Inwestora przed ewentualnym odstąpieniem przez wybranego Oferenta od podpisania umowy.

2.Redukuje następcze koszty wynikające z konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego.

3.Pozwala ochronić się przed niekorzystnymi następstwami finansowymi braku realizacji przetargu w określonym czasie.

Suma wadium jest zwracana uczestnikom procedury przetargowej po jej zakończeniu. W sytuacji, gdy wybrany uczestnik przetargu nie podpisze umowy kwota ta jest zabezpieczana przez Inwestora.

Patrząc na specyfikę procedury przetargowej widać, iż uniknięcie wadium jest w praktyce niemożliwe w toku procedury przetargowej. Każdy decydujący się jednak na uczestnictwo w przetargu może zastosować skuteczną substytucję tego swoistego świadczenia finansowego. Możliwość ograniczenia nakładów finansowych przedsiębiorstwa z tytułu wadium jest korzystna, gdyż niejednokrotnie procedury potrafią się znacząco przeciągać i doprowadzać do długotrwałego zamrożenia aktywów finansowych spółki-Oferenta. W tym celu towarzystwa ubezpieczeniowe opracowały swoistą formułę, którą jest gwarancja wadialna (więcej: gwarancjeprzetargowe.pl/gwarancja-wadialna/, która jest gwarancją udzielaną przez firmę ubezpieczeniową. Wyjątkową cechą tejże gwarancji jest fakt, iż firma przystępująca do przetargu z tego rodzaju narzędziem jest na wstępie zweryfikowana pod kątem płynności finansowej i pewności realizacji projektu. Świadczenie to jest przyznawane wyłącznie firmom uznanym za godne zaufania z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Jest to więc narzędzie nad wyraz użyteczne dla całokształtu procedury przetargowej i korzystne dla obu stron postępowania.

About the Author

admin

Leave a Reply